Linux

Cacti Kurulumu (Network Monitoring) Centos – Fedora

sunucu linux kernel
Share

Merhabalar, Bugün bilgi bankamıza ekleyeceğimiz makalemiz de, Cacti Kurulumu ve Network Monitor işlemlerine ait bilgiler vereceğiz.
Cacti, BT işi için açık kaynak web tabanlı bir ağ izleme ve sistem izleme grafik çözümüdür. Cacti, bir kullanıcının RRDtool’u kullanarak elde edilen veriler üzerinde grafikler oluşturması için düzenli aralıklarla hizmetleri anlama olanağı tanır. Genellikle, ağ bant genişliği kullanımı, CPU yükü, çalışan işlemler, disk alanı vb. Gibi metriklerin zaman serisi verilerini grafiklemek için kullanılır.

Cacti Kurulumu İçin Gereksinimler

 1. Apache :
 2. MySQL :
 3. PHP :
 4. PHP-SNMP :
 5. NET-SNMP :
 6. RRDTool :

Gerekli Paketlerin Kurulumu

yum install httpd httpd-devel
dnf install httpd httpd-devel

 

yum install mysql mysql-server
yum install mariadb-server -y
dnf install mariadb-server -y

 

yum install php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli -y
dnf install php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli

yum install php-snmp
dnf install php-snmp
yum install net-snmp-utils net-snmp-libs
dnf install net-snmp-utils net-snmp-libs  

yum install rrdtool
dnf install rrdtool
service httpd start
service mysqld start
service snmpd start


yum install cacti
dnf install cacti 


Buraya kadar, Cacti ve cacti için gerekli paketlerin kurulumunu gerçekleştirdik.

MySQL Server Ayarlarını gerçekleştirelim.

mysqladmin -u root password YOUR-PASSWORD-HERE

mysql -u root -p
create database cacti;
GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY 'tecmint';
FLUSH privileges;
quit;
rpm -ql cacti | grep cacti.sql
mysql -u cacti -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.8b/cacti.sql
 vi /etc/cacti/db.php
/* make sure these values reflect your actual database/host/user/password */
$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cacti";
$database_password = "your-password-here";
$database_port = "3306";
$database_ssl = false;

Firewall Ayarlarını gerçekleştirelim.

iptables -A INPUT -p udp -m state --state NEW --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -j ACCEPT
service iptables save

RHEL/CentOS 7.x ve Fedora 19 İçin
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --reload

Configuring Apache Server for Cacti Installation

Open file called /etc/httpd/conf.d/cacti.conf with your choice of editor.

nano -w /etc/httpd/conf.d/cacti.conf

You need to enabled access to Cacti application for your local network or per IP level. For example we’ve enabled access to our local LAN network 172.16.16.0/20. In your case, it would be different.

Alias /cacti  /usr/share/cacti
 
<Directory /usr/share/cacti/>
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 172.16.16.0/20
</Directory>

In latest version of Apache (ex: Apache 2.4), you may need to change according to the following settings.

Alias /cacti  /usr/share/cacti
<Directory /usr/share/cacti/>
<IfModule mod_authz_core.c>
# httpd 2.4
Require all granted
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# httpd 2.2
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</IfModule>
</Directory>

Ve son olarak Apache Servisini yeniden başlatalım.

service httpd restart		
systemctl restart httpd.service

Zamanlanmış görevleri ayarlayalım

Düzenlememiz gereken dosya /etc/cron.d/cacti.

nano -w /etc/cron.d/cacti

*/5 * * * * cacti /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Kurulum işlemleri tamamlanmış olup, http://IPADRESİNİZ/cacti/  linki ile ekranımıza ulaşabiliriz.

Bol trafikli günler dileriz.